Wettelijke kennisgeving en gebruiksvoorwaarden

In deze ruimte kan de GEBRUIKER alle informatie vinden met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relaties tussen gebruikers en ons als verantwoordelijk voor deze website definiëren. Als gebruiker is het belangrijk dat u deze termen kent voordat u verder gaat met navigeren. MSDOCTORS Als verantwoordelijke voor deze website, neemt het de verplichting op zich om de informatie van onze gebruikers en klanten met volledige garanties te verwerken en om te voldoen aan de nationale en Europese vereisten die het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers regelen. Deze website voldoet daarom strikt aan de RGPD (VERORDENING (EU) 2016/679 over gegevensbescherming) en de LSSI-CE-wet 34/2002 van 11 juli over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik (inclusief loutere toegang) van de webpagina's, leden van de https://www.msdoctors.es-website, inclusief de inhoud en diensten die erop beschikbaar worden gesteld. Elke persoon die toegang heeft tot het web, https://www.msdoctors.es ("Gebruiker"), stemt ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die te allen tijde van kracht zijn op het https://www.msdoctors.es portaal.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE DAT DOEN

Lees het privacybeleid

VERPLICHTINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin inhoudt van een commerciële relatie met https://www.msdoctors.es. Op deze manier stemt de gebruiker ermee in om de website, zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder de huidige wetgeving, de goede trouw en de openbare orde te schenden.
Het gebruik van de website voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden, of dat op enigerlei wijze schade kan veroorzaken of de normale werking van de website kan verhinderen, is verboden. Met betrekking tot de inhoud van deze website is het verboden: de reproductie, distributie of wijziging ervan, geheel of gedeeltelijk, tenzij met toestemming van de rechtmatige eigenaren; elke schending van de rechten van de aanbieder of de rechtmatige eigenaren; het gebruik ervan voor commerciële of reclamedoeleinden.

Bij het gebruik van de website, https://www.msdoctors.es, stemt de Gebruiker ermee in geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van https://www.msdoctors.es of van derden zou kunnen schaden of zou kunnen het portaal beschadigen, onbruikbaar maken of overbelasten (domein aangeven) of dat op enigerlei wijze het normale gebruik van het web zou verhinderen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat de beveiligingsmaatregelen van computersystemen op internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat https://www.msdoctors.es daarom de afwezigheid van virussen of andere elementen die wijzigingen in de computer kunnen veroorzaken, niet kan garanderen. systemen (software en hardware) van de gebruiker of in hun elektronische documenten en bestanden daarin.

VEILIGHEIDS MAATREGELEN

De persoonlijke gegevens die de gebruiker aan https://www.msdoctors.es meedeelt, kunnen al dan niet in geautomatiseerde databases worden opgeslagen, waarvan het eigendom uitsluitend overeenkomt met https://www.msdoctors.es, uitgaande van alle maatregelen van technische, organisatorische en beveiligingskarakter dat de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie daarin garandeert in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.
De communicatie tussen gebruikers en https://www.msdoctors.es maakt gebruik van een beveiligd kanaal en de verzonden gegevens worden versleuteld dankzij https-protocollen, daarom garanderen we de beste beveiligingsvoorwaarden zodat de vertrouwelijkheid van de gebruikers gegarandeerd is.

VORDERINGEN

https://www.msdoctors.es informeert dat er claimformulieren beschikbaar zijn voor gebruikers en klanten. De Gebruiker kan claims indienen door hun claimformulier aan te vragen of door een e-mail te sturen naar info@msdoctors.es met vermelding van hun naam en achternaam, de gekochte dienst en / of het product en met opgave van de redenen voor hun claim.

De gebruiker / koper kan ons op de hoogte stellen van de claim, hetzij per e-mail naar: info@msdoctors.es, desgewenst door het volgende claimformulier bij te voegen: De dienst / het product: Verworven op de dag: Gebruikersnaam: Gebruikersadres: Handtekening van de gebruiker (alleen indien gepresenteerd op papier): Datum: Reden voor claim:

PLATFORM VOOR GESCHILLENBESLECHTING

Als u er belang bij heeft, kunt u voor het indienen van uw claims ook gebruik maken van het platform voor geschillenbeslechting dat wordt aangeboden door de Europese Commissie en dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Intellectuele Eigendomswet, zijn reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze van terbeschikkingstelling, van het geheel uitdrukkelijk verboden.

of een deel van de inhoud van deze webpagina, voor commerciële doeleinden, in elk medium en met elk technisch middel, zonder toestemming van https://www.msdoctors.es. De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van https://www.msdoctors.es te respecteren.
De gebruiker weet en aanvaardt dat de gehele website, die zonder uitputtend karakter de tekst, software, inhoud (inclusief structuur, selectie, rangschikking en presentatie ervan), podcast, foto's, audiovisueel materiaal en afbeeldingen bevat, beschermd is door handelsmerken, rechten copyright en andere legitieme rechten, in overeenstemming met internationale verdragen waarbij Spanje partij is en andere eigendomsrechten en wetten van Spanje. In het geval dat een gebruiker of een derde van mening is dat er een schending is geweest van hun legitieme intellectuele eigendomsrechten als gevolg van de introductie van bepaalde inhoud op internet, moeten ze deze omstandigheid melden aan https://www.msdoctors.es en aangeven :

Persoonsgegevens van de belanghebbende die eigenaar is van de vermeend geschonden rechten, of geven aan met welke vertegenwoordiging hij handelt ingeval de claim wordt ingediend door een derde partij anders dan de belanghebbende.
Wijs op de inhoud die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op internet, de accreditatie van de aangegeven intellectuele eigendomsrechten en een uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt.
EXTERNE LINKS

De webpagina's https://www.msdoctors.es kunnen links bevatten naar andere eigen websites en inhoud die eigendom zijn van derden. Het enige doel van de links is om de gebruiker de mogelijkheid te bieden om toegang te krijgen tot deze links. https://www.msdoctors.es is in geen geval verantwoordelijk voor de resultaten die aan de Gebruiker kunnen worden ontleend door naar genoemde links te gaan.
Evenzo vindt de gebruiker op deze site pagina's, promoties, aangesloten programma's die toegang hebben tot het surfgedrag van gebruikers om profielen op te stellen. Deze informatie is altijd anoniem en de gebruiker wordt niet geïdentificeerd.

Informatie die op deze gesponsorde sites of gelieerde links wordt verstrekt, is onderhevig aan het privacybeleid dat op die sites wordt gebruikt en is niet onderworpen aan dit privacybeleid. Daarom raden we gebruikers ten zeerste aan om het privacybeleid van aangesloten links zorgvuldig door te nemen.
De gebruiker die van plan is om een technisch linkapparaat tot stand te brengen vanaf zijn website naar het https://www.msdoctors.es-portaal, moet de voorafgaande schriftelijke toestemming van https://www.msdoctors.es verkrijgen. In geen geval het bestaan van relaties tussen https://www.msdoctors.es en de eigenaar van de site waar de link tot stand is gebracht, noch de aanvaarding of goedkeuring door https://www.msdoctors.es van de inhoud of diensten ervan

COMMENTAAR BELEID

Op onze website en opmerkingen mogen de inhoud worden verrijkt en navraag doen. Opmerkingen die geen verband houden met het thema van deze website, die laster, grieven, beledigingen, persoonlijke aanvallen of algemeen gebrek aan respect voor de auteur of andere leden bevatten, worden niet geaccepteerd. Opmerkingen die informatie bevatten die duidelijk misleidend of onjuist is, evenals opmerkingen die persoonlijke informatie bevatten, zoals privéadressen of telefoons, en die in strijd zijn met ons gegevensbeschermingsbeleid, zullen ook worden verwijderd.
Evenzo zullen die opmerkingen die alleen zijn gemaakt voor promotionele doeleinden van een website, persoon of groep en alles wat in het algemeen als spam kan worden beschouwd, worden afgewezen.
Anonieme opmerkingen zijn niet toegestaan, evenals opmerkingen van dezelfde persoon met verschillende bijnamen. Opmerkingen die proberen een debat te forceren of een standpunt van een andere gebruiker in te nemen, worden evenmin in aanmerking genomen.

UITSLUITING VAN GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEID

De aanbieder geeft geen enkele garantie en is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die zou kunnen worden veroorzaakt door:

Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van het web, of van zijn diensten en inhoud;
Het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud;
Het ongeoorloofde, nalatige, frauduleuze gebruik of in strijd met deze juridische kennisgeving;
Het gebrek aan wettigheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van de diensten die door derden worden aangeboden en op de website aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.
De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van deze website.
TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

In het algemeen zijn de relaties tussen https://www.msdoctors.es en de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie en aan de rechtbanken.

CONTACT

In het geval dat een gebruiker vragen heeft over deze juridische voorwaarden of opmerkingen over het https://www.msdoctors.es portaal, neem dan contact op met info@msdoctors.es

Namens het team waaruit MSDOCTORS bestaat, bedanken we u voor de tijd die u besteedt aan het lezen van deze juridische kennisgeving